Informació General

El nostre institut ofereix tant la modalitat de ciències i tecnologia com la modalitat d’humanitats i ciències socials.

Matèries
1r 2n
Llengua i lit. catalana 3h 1h+1h
Llengua i lit castellana 3h 1h+1h
Anglès 2h+1h 3h
Filosofia 2h
Ciències del món contemporani 2h
Història de la filosofia 3h
Educació Física 2h
Història 3h
Tutoria 1h 1h
Assignatures modalitat 8h 8h
Comunes d’opció 4h 4h
Específiques 2h 4h
Treball de recerca (1)
TOTAL 30h 30h

Les dues hores (1+1) de les comunes de català i castellà de 1r curs surten de dues hores d’específiques. Les dues hores d’específiques són d’estada a l’empresa

1r de batxillerat
Modalitat Matèria comuna d’opció Assignatures de modalitat
Humanitats Llatí I Literatura catalana Història del món contemporani
Ciències socials Matemàtiques aplicades a les CS I Economia de l’empresa I
Ciències Matemàtiques I Biologia I Química I
Tecnologia Física I Tecnologia industrial I
2n de batxillerat
Modalitat Matèria comuna d’opció Matèries de modalitat Matèries de modalitat/específiques
Humanitats Llatí II Geografia

 

Història de l’art Literatura castellana
Ciències socials Matemàtiques aplicades a les CS II Economia de l’empresa II
Ciències Matemàtiques II Biologia II Química II Dibuix tècnic
Tecnologia Física II Tecnologia industrial II