Informació General

El nostre institut ofereix tant la modalitat de ciències i tecnologia com la modalitat d’humanitats i ciències socials. El currículum per a 1r de batxillerat del curs 2022-2023 està en revisió

Matèries
1r 2n
Llengua i lit. catalana 1h+1h
Llengua i lit castellana 1h+1h
Anglès 3h
Filosofia
Història de la filosofia 3h
Educació Física
Història 3h
Tutoria 1h
Assignatures modalitat 8h
Optatives 4h
Específiques 4h
Treball de recerca (1)
TOTAL 30h 30h
1r de batxillerat
Modalitat Matèria comuna d’opció Assignatures de modalitat
Humanitats
Ciències socials
Ciències
Tecnologia
2n de batxillerat
Modalitat Matèria comuna d’opció Matèries de modalitat Matèries de modalitat/específiques
Humanitats Llatí II Geografia Història de l’art Literatura castellana
Ciències socials Matemàtiques aplicades a les CS II Economia de l’empresa II
Ciències Matemàtiques II Biologia II Química II Dibuix tècnic
Tecnologia Física II Tecnologia industrial II