Matèries

Matèries 1r 2n 3r 4t
Català 3h 3h 3h 3h
Castellà 3h 3h 3h 3h
Anglès 3h 4h 3h 3h
Matemàtiques 3h 4h 4h 4h
Biologia i Geologia 3h 2h
Física i Química 3h 2h
Educació Física 2h 2h 2h 2h
Tecnologia 2h 2h 2h
Socials 3h 3h 3h 3h
Educació Visual i Plàstica 2h 2h
Música 2h 2h
Tutoria 1h 1h 1h 1h
Religió/valors 1h 1h 1h 1h
Optatives 2h 2h 2h 10h
Treball de síntesi (1) (1) (1)
Projecte de recerca (1)
Servei comuntari (1) (1)
TOTAL 30h 30h 30h 30h

Optatives 1r d’ESO: Cultura clàssica, informàtica, creació literària, comunicació oral (trimestrals)

Optatives 2n d’ESO: Introducció al teatre, magnituds i mesures, comunicació oral, videomat (trimestrals). Francès (anual)

Optatives 3r d’ESO: Mitjans de comunicació, emprenedoria, grups musicals, Let’s tell and perform (trimestrals). Francès (anual)

Optatives 4t d’ESO: es faran tres franges de tres hores cadascuna. L’hora restant serà del projecte de teatre.

Optatives 4t d’ESO
Itinerari 1 Biologia i Geologia Física i Química Fitness-salut

Francès

TIC (informática)

Filosofia

Itinerari 2 Tecnologia
Itinerari 3 Llatí Filmserè
Itinerari 4 Economia