Matèries

Matèries 1r 2n 3r 4t
Català 3h 3h 3h 3h
Castellà 3h 3h 3h 3h
Anglès 3h 4h 3h 3h
Matemàtiques 3h 4h 4h 4h
Biologia i Geologia 3h   2h  
Física i Química   3h 2h  
Educació Física 2h 2h 2h 2h
Tecnologia 2h 2h 2h  
Socials 3h 3h 3h 3h
Educació Visual i Plàstica 2h   2h  
Música 2h 2h    
Tutoria 1h 1h 1h 1h
Religió/valors 1h 1h 1h 1h
Optatives 2h 2h 2h 10h
Treball de síntesi (1) (1) (1)  
Projecte de recerca       (1)
Servei comunitari     (1) (1)
TOTAL 30h 30h 30h 30h

 

El currículum de 1r i 3r d’ESO pel curs 2022-2023 està en revisió

Optatives 1r d’ESO: Cultura clàssica, informàtica, piscina (trimestrals)

Optatives 2n d’ESO: Català, comunicació oral, videomat (trimestrals). Francès (anual)

Optatives 3r d’ESO: Mitjans de comunicació, emprenedoria, creació literària, Let’s tell and perform (trimestrals). Grups musicals, Francès (anuals)

Optatives 4t d’ESO: es faran tres franges de tres hores cadascuna. L’hora restant serà del projecte de teatre.

Optatives 4t d’ESO

Itinerari 1

Biologia i Geologia

Física i Química

Francès

TIC

Filosofia

Fitness-salut

Economia

Creació literària

Itinerari 2

Tecnologia

Biologia i Geologia

Itinerari 3

Economia

Filmserè

Itinerari 4

Llatí

Creative writing and reading

Itinerari 5

Música

Llatí

Itinerari 6

Física i Química

Tecnologia