1r Batxillerat

ASSIGNATURES COMUNES 1r Batxillerat DESDOBLAMENT
Català (3 h) Elisenda garcia
Castellà (3 h) Consol Correal
Anglès (2+1 h) Raquel Uroz Berta Villaescusa
Filosofia (2 h) Miquel Robles
Educació física (2 h) Marta Carreras
Ciències del món contemporani (2h) Isabel González
Tutoria (1 h) Marta Carreras
COMUNES D’OPCIÓ (4h)
Llatí I Montserrat Blanco
Matemàtiques aplicades a les CCSS I Benjamí Pineda
Matemàtiques  I Diana belda
ASSIGNATURES DE MODALITAT (4h)
Literatura catalana Enric Blanco
Economia de l’empresa I Gabriela Pérez
Biologia I Eva Roig
Física I Montse Muñoz
Història del món contemporani Mar Veciana
Química I Eva Martínez
Tecnologia industrial I Antonio Aranda
OPTATIVES (2h)
Estada a l’empresa Josep Maria Almacellas