1r Batxillerat

ASSIGNATURES COMUNES 1r Batxillerat DESDOBLAMENT
Català (3 h) L. Navarro
Castellà (3 h) C. Correal
Anglès (2+1 h) A. Nitulescu V. Pérez
Filosofia (2 h) G. Llobet
Educació física (2 h) M. Carreras
Ciències del món contemporani (2h) M. Codina
Tutoria (1 h) L. Navarro
COMUNES D’OPCIÓ (4h)
Llatí I J-P. Argenter
Matemàtiques aplicades a les CCSS I M. Martínez
Matemàtiques  I E. Solé
ASSIGNATURES DE MODALITAT (4h)
Literatura catalana L. Navarro
Economia de l’empresa I MJ. Vicente
Biologia I C. del Barrio
Física I M. Muñoz
Història del món contemporani A. Vega
Química I E. Martínez
Tecnologia industrial I JC. Pascual
OPTATIVES (2h)
Estada a l’empresa JM. Almacellas