4t ESO

ProfessoratMatèria
Català
Socials
Educació Física i Fitness
Castellà
Anglès
Matemàtiques
Valors
Biologia
Llatí
Tecnologia
Informàtica
Economia
Filmserè
Física i Química
Filosofia
Francès
Somni
Música/Monstre
Creació literària
Creative writing and reading
Tutories /Coordinació