4t ESO

ProfessoratMatèria
Català
Socials
Educació Física i Fitness
Castellà (Coordinadora)
Anglès
Matemàtiques
Valors
Biologia
 Llatí
Tecnologia
Música
Economia
Filmserè
Física i Química
Informàtica
Francès
Filosofia
Somni
Tutories