1r ESO

ProfessoratMatèria
Música
Socials
Cultura clàssica
Català
Tecnologia
Biologia
Matemàtiques
Educació Física
Valors
Anglès
Castellà
Educació Visual i Plàstica
Informàtica
Creació literària
Piscina
Tutories / Coordinació