Pla de lectura

  • Cadascun dels alumnes portarà un llibre al centre. Aquest llibre pot ser en català, castellà, anglès o francès.
  • L’alumne/a confeccionarà un punt de llibre personal on farà constar la data del dia de lectura i les pàgines que ha llegit
  • Llegirà com a mínim un llibre per trimestre.
  • L’alumne tindrà també una petita llibreta (que romandrà al centre) on cada dia (els últims 10’ de l’hora de lectura) farà un petit resum del que ha llegit aquell dia.
  • En cap cas es poden llegir diaris i/o revistes
  • En cap cas poden sortir de l’aula a “la recerca” de llibres pel centre i/o aules o departaments.
  • Cadascun dels professors valorarà a la seva hora el comportament i treball dels alumnes.
  • La fitxa/resum s’entregarà un cop acabat el llibre al professor/a de llengua corresponent per a una valoració final.
  • És important que hi hagi un alumne responsable de la biblioteca d’aula.