2n Batxillerat

ASSIGNATURES COMUNES 2n Batxillerat (Aula 23)
Català (1+1h) L. Navarro
Castellà (1+1 h) C. Correal
Anglès (3 h) E. Gandia
Història de la filosofia (3 h) G. Llobet
Història (3 h) M. Farré
Tutoria (1 h) E. Gandia
COMUNES D’OPCIÓ (4h)
Llatí II J-P. Argenter
Matemàtiques aplicades a les CCSS II C. Villellas
Matemàtiques  II F. Pastor
ASSIGNATURES DE MODALITAT (4h)
Literatura castellana D. Cartañà
Economia de l’empresa II M. Fresno
Biologia II N. Canet
Física II M. Muñoz
Història de l’art P. Canals
Química II E. Martínez
Tecnologia industrial II J. C. Pascual
Geografia R. Brasal
OPTATIVES (4h)
Dibuix tècnic N. Serra