1r Batxillerat

ASSIGNATURES COMUNES 1r Batxillerat (Aula 22) DESDOBLAMENT
Català (3 h) L. Navarro
Castellà (3 h) D. Cartañà
Anglès (2+1 h) E. Gandia J. Huesca
Filosofia (2 h) G. Llobet
Educació física (2 h) M. Carrerras
Ciències del món contemporani (2h) C. Cervelló
Tutoria (1 h) G. Llobet
COMUNES D’OPCIÓ (4h)
Llatí I J-P. Argenter
Matemàtiques aplicades a les CCSS I M. Fresno
Matemàtiques  I D. Belda
ASSIGNATURES DE MODALITAT (4h)
Literatura catalana L. Navarro
Economia de l’empresa I M. Fresno
Biologia I C. Cervelló
Física I M. Muñoz
Història del món contemporani M. Farré
Química I E. Martínez
Tecnologia industrial I J. C. Pascual
OPTATIVES (2h)
Estada a l’empresa J. M. Almacellas