Consell Escolar

Aquest mes de novembre es renova la meitat del consell escolar: 3 membres del professorat, la representació de les famílies (2 membres) i la de l’AFA, 2 membres de l’alumnat i la representació del personal d’administració i serveis.

Les votacions són els dies i hores que consten en el calendari del centre a la pàgina web.

Per a més informació podeu consultar aquesta pàgina

El consell escolar del nostre centre és format per 17 membres:

Director, Josep Maria Almacellas i Díez, que el presideix.

Cap d’estudis, Consol Correal Calvente.

Secretària, amb veu però sense vot: Eva Font Sesma.

6 membres del professorat: Lídia Navarro Samitier, Imma Botet Pont, Marga Piqué Villach, Maria Rosa Castells Blanquer, Diana Belda Oliver i Marta Arrom Alomar.

2 representants de les famílies: Abdeloualid Ezzanouni, Mohamed El Ouahabi Merroon.

1 representant de l’AFA: Vacant, s’ha de cobrir amb la nova junta.

3 representants de l’alumnat: Marta Vergara Iglesias, Jesús Alejandro Angulo Serra, Anas Zouin Fathi.

1 representant del PAS: Dolors Gubert Mateu.

1 representant de l’Ajuntament: Cristóbal Cuenca Cruz.